Home | Oznamy OcÚ | VZN Obce Merník č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN Obce Merník č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Merník dňa: 28.11.2012

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Merník dňa: 14.12.2012

VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2013

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Merník č. 1/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Obec Merník, Obecné zastupiteľstvo v Merníku v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods.4 písm. d), e), a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Merník

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2

Základné ustanovenie

 

(1) Obec Merník ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od 01.01.2013 miestnu daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie prístroje a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

(2) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za nevýherné hracie prístroje a poplatku v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z.. o miestnych daniach.

 

§ 3

Predmet úpravy VZN

 

(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností, ktorá zahŕňa:

- daň z pozemkov,

- daň zo stavieb,

- daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

 

(2) Zdaňovacím obdobím miestnych daní  a poplatku je kalendárny rok.

 

(3) Daň z nehnuteľností zahŕňa

a/ daň z pozemkov,

b/ daň zo stavieb,

c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len "daň z bytov").

 

Časť II

Daň z pozemkov

 

§ 4

Hodnoty pozemkov

 

(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon o miestnych daniach").

 

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Merník v členení podľa § 6 ods. 1 až 6 zákona o miestnych daniach.

 

(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o miestnych daniach. Výpočet sa musí uskutočňovať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.

 

(4) Základ dane:

1/ Základom dane z pozemkov pre pozemok druhu: orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona 582/2004 Z. z.

 

2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

 

3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov z 1m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.

 

4/ Správca dane ustanovuje na území Obce Merník hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov za:

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady  0,2874 EUR/m2
 2. trvalé trávnaté porasty 0,0338 EUR/m2
 3. záhrady 1,32 EUR/m2
 4. lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,16 EUR/m2
 5. zastavané plochy a nádvoria 1,32 EUR/m2
 6. stavebné pozemky  13,27 EUR/m2
 7. ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 1,32 EUR/m2

 

§ 5

Sadzba dane

 

Správca dane určuje pre pozemky na území Obce Merník sadzby dane z pozemkov nasledovne:

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  je0,50 %

b/ záhrady je 0,35 %

c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy je 0,35 %

d/ lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je 0,50 %

e/ stavebné pozemky je 0,35 %

 

Časť III.

Daň zo stavieb

 

§ 6

Daň zo stavieb

 

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach.

 

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Obce Merník, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

 

(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

 

(4) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:

 

a/ 0,033 EUR/1 m2 za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby

b/ 0,033 EUR/1 m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie  vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb  na vlastnú administratívu

c/ 0,132 EUR/1 m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

d/ 0,132 EUR/1 m2  za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebopoužívané na tieto účely postavené mimo bytových domov

e/ 0,497 EUR/1 m2za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu

f/ 0,663 EUR/1 m2 za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu

g/ 0,099 EUR/1 m2  za ostatné  stavby

 

(5) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za podlažie, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.  Ak ide o viacpodlažnú stavbu daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.

 

(6) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033 EUR/1 m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

 

Časť IV.

Daň z bytov

 

§ 7

Daň z bytov

 

(1) Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych daniach.

 

(2) Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území Obce Merník, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

 

(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

 

(4) Ročná sadzba dane z bytov je 0,03 EUR  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.

 

Časť V.

Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

 

§ 8

Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností

 

            (1)Podľa miestnych podmienok v obci Merník sa znižuje daň z pozemkov u týchto pozemkov na :

 1.  30 % daňovej povinnosti u pozemkov, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

 

            (2) Podľa miestnych podmienok v obci Merník sa od dane z pozemkov oslobodzujú tieto pozemky:

 1. pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
 2. močiare, plochy slatín a slancov, remizky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov,
 3. stožiare rozvodu elektrickej energie vysokého napätia a pásy pozemkov v lesoch vyčlenených na rozvod elektrickej energie,
 4. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
 5. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
 6. lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky),
 7. pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou slúžiacou na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností.

 

 

 1. Podľa miestnych podmienok v obci Merník sa znižuje daň zo stavieb u týchto stavieb na:
  1. 30 % daňovej povinnosti za stavby na bývanie, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie vykonávanej na základe stavebného povolenia,
  2. 30 % daňovej povinnosti za stavby na bývanie, ktorých vlastníkmi sú občania starší  ako 70 rokov,  ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie,

 

 

 

(4) Podľa miestnych podmienok v obci sa od dane zo stavieb oslobodzujú stavby alebo ich časti slúžiace na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností a stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam.

  

(5) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

 

(6) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

 

(7) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len "priznanie") je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúce na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

 

(8) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.

 

(9) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní  aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu  je povinný  uviesť  aj  obchodné  meno

alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovníkpovinný vyplniť  všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.

 

(10) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

 

             (11) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

(12) Spôsoby vyberania dane:

 

Časť VI.

Daň za psa

 

§ 9

Daň za psa

 

(1) Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

 

(2) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

 

(4) Základom dane je počet psov.

 

(5) Sadzba dane je 6,63 EUR za jedného psa a kalendárny rok.

 

(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

(8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

 

(9) Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.

 

 (10) Daň za psa obec vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

(11) Spôsoby vyberania dane:

a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,

b/ poštovým peňažným poukazom,

c/ bezhotovostným prevodom na účet obce.

 

Časť VII.

 

§ 10

Daň za užívanie verejného priestranstva

 

(1) Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 až 36 zákona o miestnych daniach.

 

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Merník, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a/ cesta a miestne komunikácie,

b/ verejné priestory na Kamenci, v okolí požiarnej zbrojnice,  verejné priestranstvo v okolí autobusových zastávok,

c/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce.

 

(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Osobitným  užívaním verejného priestranstva nie je využívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

 

(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

c/ umiestnenie skládky,

d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

 

(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

 

(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

 

(7)Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,33 EUR za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba  0,33 EUR za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.

 

(8) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva.

Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Merníku - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.

Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Merníku skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

 

(9) Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím a splatnosť sa stanovuje nasledovne:

a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,

b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku daňovej povinností na Obecnom úrade v Merníku,

c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom úrade v Merníku pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.

 

Časť VIII.

 

§ 11

Daň za nevýherné hracie prístroje

 

            (1) Základné náležitosti o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje sú ustanovené v § 52 až 59 zákona o miestnych daniach.

 

(2) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Nevýherné hracie prístroje sú:

- elektronické prístroje na počítačové hry,

- mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

 

(3) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

 

(4) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je 50,00 EUR na kalendárny rok.

 

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Časť IX.

 

Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 

§ 12

            (1) Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

(2) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

 

(3) Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na územíobce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

(4) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

 

(5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí

a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,

b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ"). 

Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

 

(6) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

 

(7) Obec Merník stanovuje sadzbu poplatku  0,025 na osobu a kalendárny deň  (9,125  EUR na osobu a kalendárny rok). Určenie poplatku obec stanovuje:

a/  ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písmeno a) (fyzická osoba) trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, 

b/ súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) (právnická osoba).

           

(8) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet:

a/ priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti,  ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci, ak je poplatníkomfyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len „priemerný počet zamestnancov“) a

b/ priemerného počtu

vynásobený koeficientom ustaveným obcou, resp. priemerného počtu osôb      alebo miest podľa bodu 2. Obec Merník určuje koeficient 1.

 

 (9) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, taktiež je povinný ohlásiť obci

a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa § 77 odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),

b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,

 

(10) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

 

(11) Obec v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

(12) Spôsoby vyberania poplatku:

a/  v hotovosti do pokladnice obce,

b/ poštovým peňažným poukazom,

c/ bezhotovostným prevodom na účet mesta.

 

(13) Obec na základe písomnej žiadosti môže poplatok znížiť podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava na území Obce Merník. Podkladom pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce a to:

- potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní

- pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.

V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

 

Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe dokladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Obce Merník. Žiadosť bude prejednaná až po zdokladovaní oprávnenia jej priznania doložením príslušných dokladov.

           

            Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Podmienkami pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:

- poplatník nesmie byť dlžníkom obce,

- musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu).

 

Časť X.

Spoločné a  záverečné ustanovenia

 

§ 13

Spoločné ustanovenia

 

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Merník prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov Obce Merník.

 

(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór obce Merník.

§ 14

Záverečné ustanovenia

 

(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších podpisov a zák. SNR č. 563/2009 Z.z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

 

(2) Na vydaní tohoto všeobecne záväznom nariadení Obce Merník sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Merníku a to dňa 14.12.2012 uznesením č. 13.

 

(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Merník č. 1/2007 zo dňa 04.12.2007 o  miestnych poplatkoch.

 

(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Merníku.

 

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013

 

 

 

 

 

                                                                                                              Marián Kostelník

                                                                                                                starosta obce

 

  

 • 30% daňovej povinnosti za samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely mimo bytových domov, ktorých vlastníkmi sú občania ktorí v danom roku dosiahnu 70 rokov
  1. v hotovosti do pokladnice obce,
  2. poštovým peňažným poukazom,
  3. bezhotovostným prevodom na účet obce.
  1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby, do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
  2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa prvého bodu.
  3. priemerného počtu zamestnancov pripadajúci na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
 
Vyhľadávanie
Info tabuľa

Obecný úrad Merník
Merník 164
094 23 Merník

email: ocu.mernik@watel.skTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
telefón: 057/442 10 66
telefón: 057/488 58 81

Informácie o obci

Súčasnosť

V súčasnosti je v obci vybudovaný miestny vodovod, pričom možnosť napojiť sa na vodovod má každá domácnosť. V mesiaci jún 2012 sa začali práce na rekonštrukcii centra obce. Práce sú v súčasnosti už ukončené a zrekonštruované centrum láka čoraz viac... [More...]

Kultúra

Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrne ponuky širšej návštevníckej verejnosti danej obce. Je prejavom a symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej... [More...]

Pamiatky

kostol evanjelický tolerančný z roku 1784, veža z roku 1863 náhrobník obetí roľníckeho povstania z roku 1831 Pamiatky   Z Merníka pochádzajú dva významné archeologické objavy. Prvým z nich sú základy dvoch kostolov a druhým náhodný nález pokladu... [More...]

História obce

Prvá písomná správa o Merníku z roku 1363 sa viaže k rozdeľovacej listine majetkov panstva Čičava, ktoré vlastnila rodina Rozgoniovcov. Na základe zemepisnej polohy, názvu dediny a obsahu správy z roku 1363 však možno predpokladať, že osadu založili slovenskí... [More...]

Internet v obci

WaTel